bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

STATUT

STATUT


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Rozdział I – Postanowienia ogólne.

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zwany jest dalej Pogotowiem, skrócona nazwa: RPR Sosnowiec.
W skład Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu wchodzi przedsiębiorstwo pod nazwą „Pogotowie Ratunkowe”
Funkcję podmiotu tworzącego dla Pogotowia pełni Województwo Śląskie.
Nadzór nad działalnością Pogotowia sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 2

Podstawą działalności Pogotowia jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami). Ustrój i funkcjonowanie Pogotowia określa także niniejszy Statut.

§ 3

Pogotowie wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem000000013467.
Pogotowie posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032984.

§ 4

Siedzibą Pogotowia jest miasto Sosnowiec, ul. Teatralna 9 , 41-200 Sosnowiec
Obszarem działania Pogotowia jest Województwo Śląskie.
Pogotowie może prowadzić działalność poza Województwem Śląskim na podstawie odrębnych umów.

§ 5

Pogotowie prowadzi działalność w ramach przedsiębiorstwa pod nazwą Pogotowie Ratunkowe, w obiektach, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu
Uruchomienie działalności w nowym obiekcie wymaga zmiany Statutu.

Rozdział II – Cele i zadania Pogotowia.

§ 6

Podstawowym celem Pogotowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz edukacja w zakresie ratownictwa medycznego.

§ 7

Do zadań Pogotowia należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej zespołami:

- Specjalistycznymi „S”,

- Podstawowymi „P”,

- Transportowymi.


Rozdział III – Organy i struktura organizacyjna Pogotowia.

§ 8

Organami Pogotowia są:

  1. Dyrektor
  2. Rada Społeczna

§ 9

Stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę nawiązuje i rozwiązuje z Dyrektorem Zarząd Województwa Śląskiego albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 10

  1. Dyrektor kieruje Pogotowiem i reprezentuje je na zewnątrz.
  2. Dyrektor, z zastrzeżeniem postanowień §16 oraz § 17 ust. 3-5 Statutu, samodzielnie zarządza Pogotowiem oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.
  3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Pogotowia i pełni wobec nich funkcję przedstawiciela pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
  4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w imieniu Pogotowia przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.
  5. Dyrektor spełnia wymagania kwalifikacyjne określone obowiązującymi przepisami.
  6. W przypadku gdy Dyrektor Pogotowia nie jest lekarzem, to stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa obsadzane jest w drodze konkursu.

§ 11

Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządcze przy pomocy:

1) Zastępcy dyrektora,

2) Głównego księgowego,

3) Kierowników komórek organizacyjnych.

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Pogotowia tworzą komórki organizacyjne, których wykaz określa regulamin organizacyjny Pogotowia.

§ 12

Organizację wewnętrzną Pogotowia oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w ramach struktury organizacyjne przedsiębiorstwa pod nazwą Pogotowie Ratunkowe ustala Dyrektor Pogotowia.

§ 13

Rada Społeczna Pogotowia jest organem inicjującym i opiniodawczym Zarządu Województwa Śląskiego oraz organem doradczym Dyrektora Pogotowia.
Radę Społeczną Pogotowia powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Pogotowia zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§ 14

W skład Rady Społecznej Pogotowia wchodzą:

a) Przewodniczący Rady Społecznej Pogotowia wyznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego,

b) Przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

c) członkowie wybrani przez Sejmik Województwa Śląskiego w ilości 5 osób.

2. Członkiem Rady Społecznej Pogotowia nie może być osoba zatrudniona w Pogotowiu.

3. Kadencja Rady Społecznej Pogotowia trwa 4 lata. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego Rady kolejnej kadencji.

4. Odwołanie członka Rady Społecznej przez Zarząd Województwa Śląskiego przed upływem kadencji może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w następujących przypadkach:

a) śmierci,

b) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie.

5. Zarząd Województwa Śląskiego odwołuje członka Rady Społecznej na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela w Radzie, w każdym czasie.

6. W przypadkach wskazanych w ust. 4 i 5 Zarząd Województwa Śląskiego uzupełnia odpowiednio skład Rady Społecznej.

§ 15

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Pogotowia, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Pogotowia i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 16

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Zarządowi Województwa Śląskiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi Pogotowia nagród,

d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem Pogotowia.

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie Pogotowia oraz opiniowanie wniosków w sprawach, o których mowa w uchwałach organów Województwa Śląskiego.

2.Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Pogotowia innych niż wymienione w ust. 1.

3.Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Pogotowia przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Śląskiego.”


Rozdział IV – Zasady działalności finansowej i gospodarczej.

§ 17

Pogotowie prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
Pogotowie samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem stanowiącymi własność Województwa Śląskiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub kupionym).
Zbycie aktywów trwałych Pogotowia, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może być dokonane przez Pogotowie na zasadach określonych uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.
Wniesienie majątku Pogotowia lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody Sejmiku Województwa Śląskiego.
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Pogotowia może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zarząd Województwa Śląskiego wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy Pogotowia za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii Dyrektora Pogotowia.
Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 3-5 jest nieważna.
O stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 3-5 może wystąpić także Województwo Śląskie.

§ 18

Gospodarka finansowa Pogotowia opiera się na zasadach ustalonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.

§ 19

Pogotowie może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli Statut przewiduje wykonywanie takiej działalności,

3) na cele i na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności leczniczej,

4) na realizację innych zdań określonych odrębnymi przepisami,

5) z darowizn, zapisów, spadków i ofiarności publicznej, w tym pochodzenia zagranicznego.

§ 20

Pogotowie może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2) remonty;

3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

7. Szczegółowe zasady przyznawania środków publicznych na realizację zadań określonych w ust. 1 określają przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz odrębne przepisy.

§ 21

Wartość majątku Pogotowia określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz Pogotowia.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Pogotowiu części mienia Województwa Śląskiego.

3. Fundusz Pogotowia stanowi wartość majątku Pogotowia po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 22

Podstawę gospodarki Pogotowia stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Pogotowia.

§ 23

Pogotowie prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Roczne sprawozdanie finansowe Pogotowia podlega badaniu sprawdzającemu jego rzetelność i prawidłowość stosownie do obowiązujących przepisów.
Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego roczne sprawozdanie finansowe po badaniu, celem zatwierdzenia.

§ 24

Pogotowie decyduje o podziale zysku z zachowaniem zasad określonych w § 16 Statutu.

§ 25

Pogotowie pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.


Rozdział V – Postanowienia końcowe.

§ 26

Statut Pogotowia nadaje Zarząd Województwa Śląskiego.
Zmiany w Statucie wprowadza się w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego.Opublikował: Paulina Ćwiląg
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Zbigniew Kiryk
Dokument z dnia: 30.12.2013
Dokument oglądany razy: 19 312