bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

USŁUGI I CENNIK

CENNIK 2018.PDF

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu świadczy usługi w zakresie:


transportu medycznego

zabezpieczenia imprez masowych oraz

wydawania dokumentacji medycznej


TRANSPORT MEDYCZNY:

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu posiada w swojej

dyspozycji ambulanse sanitarne wyposażone zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od wielu lat mamy podpisane umowy ze szpitalami i innymi podmiotami, dla których wykonujemy

profesjonalne transporty medyczne realizowane na terenie naszego rejonu operacyjnego.

Transport medyczny należy zamawiać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00 pod numerem telefonu.

(32) 363 63 83 (dla Miasta Sosnowiec , Powiatu będzińskiego i Powiatu zawierciańskiego)

Świadczenia transportu sanitarnego na rzecz pacjentów zadeklarowanych w POZ na terenie miasta Sosnowca,

Powiatu będzińskiego oraz Powiatu zawierciańskiego SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje samodzielnie.

Podstawą wykonania transportu sanitarnego jest zlecenie transportu pacjenta wystawione przez lekarza POZ, przy czym

zlecenie na transport daleki (powyżej 121 km. tam i z powrotem) winno być zaakceptowane przez NFZ.


ZABEZPIECZANIE IMPREZ MASOWYCH :

Wydawanie opinii dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych


Zarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu z dnia 22.01.2014 r.-

wprowadza się opłatę za wystawienie opinii organizatorom imprez masowych w wysokości 100 zł netto + 23% VAT.

Opłatę wnosi składający wniosek przed wystawieniem opinii przelewem na rachunek bankowy:

90 1050 1360 1000 0022 1273 4327 lub

gotówką w kasie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu ul. Teatralna 9 pokój nr 616 w godz.:

od 8:00do 13:30.

Dowód wpłaty należy dołączyć do dokumentów, które wnioskujący składa w celu uzyskania opinii medycznej.

Za dokonaną wpłatę SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu wystawi fakturę VAT.


I. Pismo dotyczące wydania opinii winno zawierać:

1. dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),

2. osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),

3. termin imprezy,

4. lokalizacja imprezy,

5. przewidywana ilość uczestników,

6. informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji.

Pismo należy złożyć w Biurze Dyrekcji SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu pod adresem:

ul. Teatralna 9 piętro VI pokój 609

41-200 Sosnowiec,

w godzinach od 7:00 do 14:30. Opinię można odebrać w miejscu jej złożenia w godzinach od 7.00 do 14.30.

Kontakt telefoniczny pod numerem 32 363-60-32 lub mailowo: sekretariat@rprsosnowiec.pl

II. W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inny podmiot niż

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu należy w terminie do 10 dni przed planowaną imprezą zgłosić

w Biurze Dyrekcji SP ZOZ RPR w Sosnowcu (osobiście, pisemnie w formie faxu na numer 32 363-60-02 lub mailowo

sekretariat@rprsosnowiec.pl) nazwę i adres podmiotu zapewniającego zabezpieczenie medyczne oraz

numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie.

Brak takiej informacji w wyżej wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem wydanej opinii za negatywną

w związku z niespełnieniem wymagań oraz zawiadomieniem organu uprawnionego do wydawania

decyzji o nieposiadaniu przez organizatora imprezy pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego.


SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu od wielu lat świadczy usługi ratownictwa medycznego.

Posiadane przez nas Ambulanse wyposażone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) oraz wytycznymi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zgodnie z (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027.)
Jako dysponent Ratownictwa Medycznego opiniujemy pod względem co do wymogów wielkości sił i środków zabezpieczenia pod względem medycznym na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) na wniosek organizatora. W ramach udzielania świadczeń usług ratownictwa medycznego ściśle współpracujemy ze Strażą pożarną oraz z Policją.

Posiadany przez nas potencjał w zakresie kadry personalnej oraz wyposażenia pozwala nam sprawnie i skutecznie zabezpieczyć każdą imprezę masową nie zależnie od rozmiaru i charakteru imprezy.
Nasz personel w pełni profesjonalnie zapewni bezpieczeństwo i opiekę medyczną na zorganizowanej przez Państwa imprezie.


Dysponujemy:

- Karetkami typu S - specjalistycznymi z Lekarzem

- Karetkami typu P - podstawowe - ratownicze


DOKUMENTACJA MEDYCZNA - OPŁATY.PDFOpublikował: Paulina Ćwiląg
Publikacja dnia: 14.09.2018
Podpisał: Paulina Ćwiląg
Dokument z dnia: 16.02.2016
Dokument oglądany razy: 13 230